VINN

Vill du vinna

1 års förbrukning av

Fritt Flyt Omega-3?

(Värde i kr. 1.614)

Ja tack, jag vill motta nyheter, tips och erbjudanden via e-mail från Vesterålens Naturprodukter AB. Jag kan återkalla mitt samtycke när som helst.

Vi använder cookies samt cookies från tredje part för att komma ihåg dina inställningar, för trafikmätning och för att visa målinriktade annonser.
Genom att klicka vidare på hemsidan accepterar du denna användning av cookies.
Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du tar bort dem. Läs mer

Fri frakt och retur på abonnemang och order >500 kr.
Snabb leverans
Trygg E-handel
Behöver du hjälp:
020 47 47 48

Inköpskorg

Användarvillkor för webbplatsen

Välkommen till vnp.se!

Webbplatsen tillhör:

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3 C
452 31 Strömstad ("Pfizer")
Sverige

Org.nr. 556504-1679
Moms reg. Nr /VAT no. SE556504-167901

Vänligen läs och granska dessa Användarvillkor noggrant innan du besöker övriga delar av Webbplatsen eller använder Webbplatsen. Genom besök eller användning av Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner Användarvillkoren får du inte besöka eller använda Webbplatsen.

Pfizer kan ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, så du bör regelbundet kontrollera dessa Användarvillkor eftersom alla ändringar träder i kraft så snart de publiceras på den här webbplatsen. Notera att Pfizer inte förbinder sig att arkivera och tillhandahålla tidigare versioner av dessa Användarvillkor. Pfizer rekommenderar därför att du skriver ut och sparar respektive version av Användarvillkoren.

1. Användning av Webbplats

Din tillgång till och användning av Webbplatsen sker på dessa Användarvillkor. Du godkänner att du vid varje tidpunkt följer tillämplig lagstiftning för användningen och tillgången till Webbplatsen samt att du inte kommer göra någonting som skadar, stör, stör tillgången till, avbryter eller försämrar funktionaliteten på denna Webbplats eller påverkar andra användares tillgång till och användning av Webbplatsen.

2. Innehåll

Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Pfizer kan när som helst lägga till, ändra eller ta bort material från denna Webbplats, efter eget fritt val. Pfizer kommer att vidta skäliga åtgärder för att informationen på Webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, men lämnar inga garantier, utfästelser eller åtaganden av något slag med avseende på Webbplatsens innehåll, valuta, kvalitet, fullständighet eller lämplighet. Pfizer friskriver sig härmed från alla garantier och utfästelser, både uttryckliga och underförstådda, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Varken Pfizer, dess dotterbolag, närstående bolag eller någon part som är involverad i att skapa, producera eller tillhandahålla denna Webbplats ska vara ansvarig för förlust, skada eller kostnad, oavsett grund, som uppkommit på grund av informationen på, tillgången till, användningen av eller oförmåga att använda denna Webbplats, eller eventuella fel eller brister i Webbplatsens innehåll. Denna ansvarsbegränsning inkluderar även förluster, skador eller kostnader som orsakas av virus som infekterar din datorutrustning, programvara eller data.

3. Cookies och behandling av Personuppgifter

Pfizer respekterar användarnas privatliv. Vänligen se Pfizers information om behandling av personuppgifter och information om cookies som förklarar användarnas rättigheter och grunden för vår behandling av personuppgifter (inklusive "cookies") som tillhandahålls eller samlas in via denna Webbplats.

4. Tredjepartswebbplatser och -länkar

Denna Webbplats kan innehålla länkar eller referenser till webbplatser som tillhandahålls av tredje part, utanför Pfizers kontroll. På samma sätt kan denna Webbplats nås från tredje parts länkar över vilka Pfizer inte har någon kontroll. Pfizer lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag om riktigheten, valutan, kvaliteten, fullständigheten eller lämpligheten av informationen på sådana tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för förluster, skador eller kostnader av något slag som härrör från sådan information. Länkar till tredjepartswebbplatser ska inte tolkas som ett godkännande eller en rekommendation av Pfizer.

5. Medicinsk information

Denna Webbplats kan innehålla information om olika medicinska förhållanden och deras behandling. Sådan information tillhandahålls endast som allmän information och är inte avsedd att ersätta råd från en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal. Du bör inte använda informationen på denna Webbplats för att diagnostisera ett hälso- eller träningsproblem eller sjukdom - kontakta alltid en läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

6. Icke-konfidentiell information

Med förbehåll för bestämmelserna i Pfizers information om behandling av personuppgifter och information om cookies, kommer kommunikation eller annat material som du skickar till Pfizer via Internet eller tillhandahåller via webbplatsen, e-post eller på annat sätt, t.ex. eventuella frågor, kommentarer och förslag, inte anses vara konfidentiella och Pfizer ska inte ha några skyldigheter i förhållande till sådan kommunikation eller sådant material. Tvärtom ska Pfizer ha rätt att fritt använda, publicera och förfoga över idéer, koncept, know-how eller teknik som ingår i sådan kommunikation och sådant material för valfritt syfte, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

7. Immateriella Rättigheter

Pfizer äger all upphovsrätt och alla patent, databasrättigheter, varumärken (oavsett om dessa registrerats), mönster, know-how och konfidentiell information och alla andra immateriella rättigheter som finns på denna Webbplats samt dess innehåll. Innehållet på denna Webbplats får endast kopieras för privata, icke-kommersiella, ändamål förutsatt att all märkning avseende äganderätten behålls, och får inte reproduceras eller tillgängliggöras på annat sätt. Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan får du inte kopiera, visa, ladda ned, distribuera, ändra, reproducera, publicera eller vidarebefordra någon information, text eller något dokument som finns på denna Webbplats (vare sig i elektroniskt eller fysiskt format) eller skapa verk baserade på sådant material, utan Pfizers uttryckliga skriftliga medgivande. Pfizers namn och logotyp är registrerade varumärken och får inte användas utan Pfizers föregående skriftliga tillstånd. Missbruk av Pfizers varumärken eller annat material är förbjudet och kan strida mot upphovsrätt, varumärkesrätt och annan tillämplig lag. Vänligen observera att Pfizer aktivt beivrar intrång i sina immateriella rättigheter.

8. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor och användningen av Webbplatsen. Även om informationen på denna Webbplats är tillgänglig för användare utanför Sverige, är informationen på Webbplatsen endast avsedd att användas av individer i Sverige. Andra länder kan ha lagar, lagstadgade krav och medicinsk praxis som skiljer sig från de svenska. Dessa Användarvillkor och din användning av Webbplatsen ska därför regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

Vår ambition är att tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska lösas utom rätta. Om vi inte kan komma överens ska tvister med anledning av dessa Användarvillkor eller i samband med användningen av Webbplats avgöras i svensk domstol.

Som konsument har du rätt att få tvist med anledning av Användarvillkoren prövad genom alternativ tvistelösning, förutsatt att ärendet uppfyller kraven för handläggning (t.ex. tids- och värdegränser). Pfizer åtar sig att medverka i tvistelösning med en konsument enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Relevant nämnd för alternativ tvistelösning är:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

EU-kommissionen ställer dessutom en plattform för tvistlösning utanför domstol till konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i samband med dina beställningar på nätet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för tvistlösning finns på den externa länken:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. Övrigt

Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller del därav anses inte vara förenlig med lag eller på annat sätt ogiltig ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga. Istället ska skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

Notera att särskilda villkor kan gälla för tillgången till vissa delar eller funktioner som erbjuds på Webbplatsen, t.ex. vid köp av varor. Innehåller sådana särskilda villkor bestämmelser som avviker från bestämmelserna i dessa Användarvillkor ska bestämmelserna i de särskilda villkoren äga företräde vid användning av eller tillgången till de delar av eller funktioner på Webbplatsen som omfattas av sådana särskilda villkor.

Upphovsrätt © 2018 Pfizer AB. Alla rättigheter förbehålls.

Revideret den 1. mai 2018

PP-FRI-SWE-0138

Kontakta oss:

Vesterålens Naturprodukter AB
Uddevallavägen 3C
452 31 Strömstad
Org.nr: 556504-1679

Telefon: 020 47 47 48
E-mail: kundservice@vnp.se


Öppet Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

  • Copyright 2019 | Vesterålens Naturprodukter AB, Uddevallavägen 3C, 452 31 Strömstad | Org. nr.: 556504-1679