Personuppgifter

Personuppgifter


Vesterålens Naturprodukter AB ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du som kund lämnar till oss i samband med ditt köp. Vi behandlar dina personuppgifter med syfte att:


- Leverera produkter/service enligt avtal, hantera reklamationer och frågor för att fullfölja avtalet med dig.
- Administration av vår kunddatabas som en del av vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet. (t.ex. hantering och handläggning av kundserviceärenden och försäljningsaktiviteter)
- För att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring.
- Ge individuell marknadsföring, när vi har ditt samtycke.


Vi kan komma att dela dina personuppgifter till tredje part för att leverera tjänster såsom webhosting, dataanalys, informationsteknologi och relaterat tillhandahållande av infrastruktur, kundservice, tillhandahållande av e-mail, revision och andra tjänster.


Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de samlades in för och i enlighet med denna information. De kriterier som används för att fastställa våra bevarandeperioder omfattar: (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och tillhandahåller dig våra produkter, tjänster eller innehåll, (ii) om det finns enrättslig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller efterlevnad av tillämpliga avtalsvillkor, tillämpliga preskriptionstider, rättstvister eller myndighetsutredningar).


Om du skulle vilja fråga om att få tillgång till, rätta, uppdatera, begränsa eller radera personuppgifter som du har gett till oss, återkalla ett samtycke eller om du skulle vilja fråga om att få en elektronisk kopia av sådana personuppgifter för att överföra dem till ett annat företag, kan du kontakta oss enligt anvisningarna i avsnittet Kontakta Oss. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning. I din förfrågan berättar du vilka personuppgifter du vill ha ändrade, om du vill ha dem raderade från vår databas eller så låter du oss veta vilka begränsningar du vill att vi applicerar på dem. För din säkerhet kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra vad du ber om så snart som möjligt.


Observera att vi kan behöva spara vissa personuppgifter för arkiveringsändamål och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som du påbörjade innan du bad om en förändring eller radering.


Om du rapporterar en eller flera biverkningar till oss kommer vi be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter (namn, kontaktinformation, kön, födelsedatum, produktinformation och upplysningar om biverkning). Vi önskar ha denna information tillgänglig så att vi kan kontakta dig för en eventuell uppföljning. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi säkerställa att dina uppgifter förblir anonyma och inte kan spåras till dig. VNP använder databehandlare i samband med behandlingen av biverkningsuppgifterna. Om det beslutas att använda databehandlare etablerade i land utanför EU (t.ex USA) ser VNP till att överföringen av dina personuppgifter sker i enlighet med de krav för gällande lag om personuppgifter.


Uppgifterna kommer raderas när det krävs enligt gällande lag, efter att en produkt är avvecklad och avlägsnad från marknaden eller tidigare om du väljer att återkalla ditt samtycke.


Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi anonymisera uppgifterna så att de inte kan spåras till dig.


Du kan lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig i ditt land eller region eller plats för den påstådda överträdelsen. Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter.


Kontakta oss

Om du har frågor om de personuppgifter som är kopplade till dig eller önskar utnyttja din rätt till att kräva insyn, rättelser eller radering, etc. kan du kontakta oss på telefon 020 47 47 48, vända dig till vår websida www.vnp.se eller skicka e-mail till: kundservice@vnp.se.


Vesterålens Naturprodukter AB

Uddevallavägen 3
452 31 Strömstad
Telefon: 020 47 47 48
E-mail: kundservice@vnp.se
Internet: www.vnp.se


Du kan även, om tillämpligt kontakta vårt dataskyddsombud för ditt land eller område. Se DPO.Pfizer.com för deras kontaktuppgifter.


Ref. PP-BIF-SWE-0116